русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Розробка ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій водопідготовки підприємств малої енергетики
2015-04-27
Друк
Активний до:
2016-04-27
Анотація пропозиції:
Харківський університет, що спеціалізується в області комунального господарства, пропонує ресурсозберігаючі екологічно чисті технології водопідготовки підприємств малої енергетики. Переваги: зниження витрати реагентів; інтенсифікація процесів іонного обміну і зниження витрати реагентів регенераційних розчинів; підвищення екологічної безпеки та надійності технологічних схем водопідготовки. Автори шукають партнерів – підприємства малої енергетики для співпраці у галузі водопідготовки.
Опис пропозиції:
Мета розробки - теоретичне обґрунтування наукових основ адсорбційних та іонообмінних процесів ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій, які значно підвищать екологічну безпеку.
Практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проект:
• зниження витрат реагентів на водопідготовку;
• підвищення якості очищення води і надійності роботи систем водопідготовки;
• зниження рівня забруднення промисловими відходами водопідготовки.
Значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем:
• зменшення собівартості очищення води;
• поліпшення умов праці обслуговуючого персоналу;
• підвищення екологічної безпеки технологічних схем водопідготовки.
Дослідження показали, що до числа недоліків існуючих технологій водопідготовки на підприємствах малої енергетики можна віднести такі: великі витрати реагентів; значні витрати енергоресурсів; низька надійність роботи систем водопідготовки; погіршення екологічного стану навколишнього середовища при використанні традиційних технологічних схем, які можуть бути усунуті в результаті впровадження ресурсозберігаючих екологічно-чистих технологій схем і прийомів.
Продавець технології має багаторічний досвід у науково-дослідній сфері щодо технологій в галузі очистки природних та стічних вод, водопідготовки для підприємств різної спрямованості (хімічні, енергетичні, металургійні) (підтвердженням цього є більш ніж 20 патентів та авторських свідоцтв, публікації авторів). Деякі ідеї та гіпотези апробовані у результаті спільної роботи Уныверситету з японськими партнерами.
Інновації і переваги пропозиції:
Результати виконання проекту в своїй сукупності виражені в економічному, соціальному та екологічному ефектах, які полягають у наступному:
o зниження витрат реагентів на водопідготовку не менше ніж на 20-25%;
o інтенсифікування процесів іонного обміну при водопідготовці і зниження витрати регенераційних розчинів;
o підвищення екологічної безпеки технологічних схем водопідготовки, та надійності їх роботи;
o зниження рівня забруднення оточуючого середовища промисловими відходами водопідготовки.
o зменшення собівартості очищення води;
o поліпшення умов праці обслуговуючого персоналу;
В результаті виконання роботи буде підготовлена технічна та технологічна документація ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій водопідготовки підприємств малої енергетики з урахуванням екологічних аспектів охорони навколишнього середовища і останніх досягнень науки за даним напрямком.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Наукові дослідження показали, що до числа основних гіпотез, які пояснюють теоретичні передумови наукових основ ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій водопідготовки для підприємств малої енергетики, можна віднести наступні:
- вплив активованих розчинів реагентів на електрокінетичний потенціал коагульованих домішок та адсорбційну ємність гідроксидів реагентів;
- утворення хімічних та інертних зародків нової фази за рахунок стабілізації іонних асоціатів колоїдної стадії дисперсності;
За допомогою ядерного магнітного резонансу на спін-ехо релаксометрі показано наявність структурних змін у розчині активованого реагенту, що призводять до порушення динамічної рівноваги водно-дисперсної системи і створюють умови для утворення іонних асоціатів –зародків нової фази, що після стабілізації анодно-розчиненим залізом виконують роль додаткових центрів коагуляції при очищенні води.
Виконані дослідження сумісно з фірмою Оджик (Japan, Tokyo, ODJIC), показали можливість підвищити екологічну безпеку технологічних схем водопідготовки підприємств малої енергетики, знизити рівень забруднення оточуючого середовища промисловими відходами водопідготовки, за рахунок використання активованих розчинів реагентів, та використання магнітного поля в якості каталізатора процесу водопідготовки.
Технологічні ключові слова:
Техніка і технологія охорони навколишнього середовища; Забруднення води / обробка води
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Устаткування для водообробки і системи відведення стічних вод; Водообробка, водоочистка, заводи з переробки хімічних і твердих відходів
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
1. Пат. № 86545 Україна, МПК51 (2009) C02F 1/48 Спосіб очищення води від дисперсних домішок / Душкін С.С., Шевченко Т.О. та інш.; заявник та правовласник ХНАМГ. - опубл. 27.04.2009, Бюл. №8.
2. Пат. № 103698 Україна, МПК51 (2013) C02F 1/48 (2006.01) Пристрій для активації розчинів реагентів / С.М. Епоян, С.С. Душкін (асп.), Т.О. Шевченко, Т.С. Айрапетян // Бюл. № 21, 11.11.2013 р. – Заявники: ХНАМГ та ХНУБА.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка
Тип шуканого партнера:
Підприємства малої енергетики
Сфера діяльності партнера:
Водопідготовка в енергетиці
Задачі, що стоять перед партнером:
Технічна адаптація запропонованої технології на підприємствах малої енергетики; забезпечення можливості проведення лабораторних та натурних досліджень запропонованої технології, яка буде працювати на діючих спорудах та обладнанні з водопідготовки задля накопичення статистичної інформації та вдосконалення.
Країни, яким надається перевага:
Російська Федерація, Казахстан, Білорусь, країни ЄС
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.