русский english
ПОСЛУГИ

ЕКСПЕРТИЗА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Експертиза інноваційних проектів є найбільш важливим кроком в позиціонуванні пропозиції або проекту у сфері наукоємних технологій. До експертизи вдаються і автори пропозицій, що шукають вихід на стратегічних партнерів, і інвестори, прагнучі понизити фінансові ризики, і промислові підприємства, бізнес-структури і органи регіональної адміністрації, націлені на участь в інноваційних реформах. Для вирішення вказаних завдань мережа NTTN пропонує наступні послуги:

 • науково-технічна експертиза пропозицій і проектів;
 • оцінка працездатності запропонованих технологій і пристроїв;
 • оцінка інноваційного і комерційного потенціалу пропозиції або проекту у сфері наукоємких технологій;
 • формування короткої анотації, резюме або опису пропозиції або проекту;
 • видача висновку на інноваційні пропозиції і проекти у сфері наукоємких технологій.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АУДИТ

Інноваційний розвиток підприємства повинен спиратися на наявну технологічну базу. Від впровадження нової технології очікується, що підприємство вийде на новий рівень, підвищить свою конкурентоспроможність. Проте неадекватно вибрана технологія може вичерпати ресурси організації і не привести до бажаного результату. Виключити подібний розвиток ситуації покликаний технологічний аудит (ТА), що включає наступні процедури:

 • узгодження з клієнтом цілей, завдань, очікуваних результатів від проведення ТА;
 • попередня оцінка потреб клієнта і вибір процедури (методики) проведення ТА: формальні анкети, інтерв'ювання, фокус групи;
 • проведення ТА згідно з відповідною методикою та інструментарію, збір інформації;
 • складання звіту про проведення ТА, чітке формулювання потреб клієнта: проблеми (труднощі) /задачі, які необхідно вирішувати;
 • наліз (SWOT) результатів ТА і підготовка рекомендацій за планом дій;
 • обговорення результатів і рекомендацій ТА з клієнтом, узгодження плану дій;
 • сприяння в реалізації плану дій: підготовка технологічних запитів/пропозицій, пошук партнерів, проведення маркетингових досліджень.

АУДИТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Захист прав інтелектуальної власності (ІВ) також є одним з самих важливих етапів процесу комерціалізації. Фахівці мережі NTTN готові сприяти Вам в рішенні такого складного питання, що дозволить Вам захистити свої права в світі бізнесу. Мережа NTTN надає послуги з аудиту та інвентаризації інтелектуальної власності замовника, а також, послуги з управління інтелектуальною власністю на підставі різних договорів (Довірче управління ІВ, Агентський договір, Переуступка прав на ІВ, Сумісне використання ІВ, Відшкодувальне надання послуг і ін.). Дані договори мають на увазі виконання всіх необхідних функцій за рахунок засобів мережі NTTN на різних умовах. Можливо також надання окремих видів послуг для наукових організацій та винахідників.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

Середовище комерціалізації технології – ринок. Успіх програми комерціалізації залежить не тільки від перспективності технології. Багато що залежить від ситуації на ринку. Для дослідження цієї проблеми центр пропонує наступні послуги:

 • розробка маркетингової стратегії інноваційних проектів;
 • проведення необхідних досліджень по виявленню найбільш ефективних ринків збуту товарів, послуг, технології;
 • проведення дослідження ринку технологій;
 • позробка маркетингового плану для інноваційних проектів (індивідуально);
 • проведення технологічного маркетингу для цілей трансферу нових і високих технологій;
 • розробка рекламної стратегії по просуванню проектів і технологій;
 • здійснення комплексу заходів щодо просування проекту на ринки (розсилка пропозицій по персональній базі даних і вибраному сегменту ринку, організація зустрічей і презентацій, участь на виставках, розміщення інформації про проект на сайті мережі NTTN і так далі).

КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ТРАНСФЕРУ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ

Сфера передачі технологій насичена різноманітними, різноплановими і суперечливими ситуаціями. Тому дуже важливо отримувати кваліфіковані консультації фахівців мережі NTTN на всіх етапах відбору і передачі технології, наприклад:

 • Консультування з юридичних, фінансових питань, питань охорони інтелектуальної власності;
 • Патентний пошук і консультації по оформленню патентів і авторських свідоцтв;
 • Консультування по питаннях планування управління проектами;
 • Консультування і ведення ділового листування;
 • Здійснення видавничої діяльності, підготовка до публікації матеріалів в ЗМІ та ін.

МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Управління інноваційним проектом у сфері наукоємких технологій часто вимагає спеціальних знань, досвіду і кваліфікації. Іноді для вирішення проблеми досить отримати кваліфіковану консультацію, іноді пройти підвищення кваліфікації або професійну перепідготовку технологічних менеджерів. За відсутності такої можливості мережа NTTN пропонує безпосередню участь в управлінні проектами трансферу технології для науково-дослідних організацій і промислових підприємств. Ступінь участі в управлінні інноваційним проектом у сфері наукоємних технологій узгоджується додатково.

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Розробка бізнес-плану в цілях залучення позикових коштів представляється дуже значущою як для автора, підприємства, так і для потенційного інвестора. Його наявність істотно підвищує шанси фінансування проекту і, що важливіше, служить керівництвом до дії для менеджерів підприємства. Складання бізнес-плану є, зокрема, стандартною процедурою при отриманні венчурних інвестицій. Вирішенню подібних завдань сприяють наступні послуги центру:

 • cкладання бізнес-плану;
 • експертиза наявного бізнес-плану;
 • розробка бизнес-пропозицій для потенційних інвесторів;
 • консультації по складанню резюме, бізнес-плану, ТЕО, інших документів.

ПОШУК ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Існує серйозне завдання відбору об'єктів для інвестування. У тих випадках, коли інноваційний проект досить добре опрацьований, залишається не менш важливе завдання – пошук інвестора. Мережа NTTN може запропонувати тут наступні послуги:

 • надання информації щодо конкурсів та грантів;
 • надання портфеля проектів інвесторові, що цікавиться бізнесом в інноваційній сфері;
 • доступ до інформації про проведення українських і міжнародних ярмарків технологій, венчурних ярмарків, ярмарків бізнес-ангелів та інноваторів, салонів інновацій та інвестицій і таке інше;
 • підготовка документів для участі в конкурсах інноваційних проектів;
 • пошук інвесторів та партнерів для реалізації інноваційних проектів.

АУТСОРСИНГ НДДКР

Розвиток українського ринку послуг аутсорсингу безпосередньо пов'язаний з інтеграцією української економіки в світовий економічний простір. Цьому сприяє також партнерство із західними виробниками, що освоюють український ринок. Українські підприємства активно прагнуть до виходу на світовий ринок як постачальники світового рівня або партнерів крупних західних виробників продукції і послуг. Розвиток цього напряму означає інтеграцію українського бізнесу в світову економічну систему. Основу для формування ринку послуг аутсорсинга в Україні закладає трансфер нових технологій.

Особливий інтерес для зарубіжних компаній представляють українські організації, що мають в своєму розпорядженні високий науково-технічний потенціал. Співпраця у сфері НДДКР є одним з найважливіших напрямів інвестицій крупного західного високотехнологічного бізнесу. Як правило, ризик, пов'язаний з такими інвестиціями, дуже високий. Проте світова ринкова кон'юнктура сьогодні така, що інвестиції в інтелектуальний капітал найбільш ефективні. Високі технології, які має в своєму розпорядженні Україна, є цінним «товаром» на світовому ринку. На етапі розробки нових продуктів і технологій послуги аутсорсинга НДДКР, що надаються українськими організаціями зарубіжному виробникові, складають найперспективніший сегмент українського ринку аутсорсинга. Використання аутсорсинга, зокрема виробничого, може дати українським підприємствам шанс збереження і розвитку виробничих потужностей, підвищення ефективності і досягнення того рівня конкурентоспроможності, який дозволить Україні укріпити свої економічні позиції в світі. Безліч прикладів успішної реалізації аутсорсинг-проектов українськими підприємствами підтверджують це. Тому мережа NTTN пропонує скористатися своїми послугами в цій сфері.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ПОСЛУГИ

Інформаційно-аналітична підтримка учасників інноваційної діяльності потрібна на всіх стадіях створення технології: від ідеї до комерційного продукту. Центр пропонує наступні послуги:

 • системний інформаційний пошук із заданої тематики, підбір нових технологій: збір, систематизація і аналіз інформації про наукові розробки, про попит на нові технології;
 • аналітичні огляди по різних областях науки і техніки України та зарубіжних країн;
 • аналітичні дослідження в заданих секторах економіки і промисловості;
 • узагальнення і аналіз досвіду діяльності інноваційних підприємств і наукових колективів;
 • індивідуальні інформаційні послуги: розміщення в мережі Інтернет довідок про компанії, пропозиції або проектів на сторінках сайту NTTN - info, надання доступу до мережі Інтернет; надання доступу до бібліотеки книжкових і періодичних видань, видео- і аудіоархівам, сканування, редагування матеріалів;
 • Організація комунікативних і інформаційних заходів (конференції, семінари, круглі столи, презентації, виставки і ін.) за участю зацікавлених в реалізації інноваційних проектів сторін: представників наукового сектора, органів влади і управління, бізнесу, ЗМІ; організація і обслуговування заходів (кофе-брейки, фуршети, обіди, банкети).

ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

Мережа NTTN має в своєму розпорядженні ліцензійний, навчально-методичний і кадровий потенціал, що дозволяє організувати повний спектр освітніх послуг:

 • навчально-методичні заходи (семінари, тренінги і курси для наукових співробітників, фахівців, представників бізнесу, органів влади і управління);
 • курси з питань трансферу технологій , управління інноваційними проектами та інше.
Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.