русский english
Технологія операційного симптоматичного управління ризиками підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами
2019-07-01
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує технологію операційного симптоматичного управління ризиком підприємств з урахуванням особливостей роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Використання запропонованої технології дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень з питань інтегрованого ризик-менеджменту з урахуванням особливостей роздрібної торгівлі. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження технології.
Методичний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства в умова кризи
2018-12-18
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методичний підхід, що дозволяє удосконалити організаційну систему менеджменту; координувати заходи з управління конкурентоспроможністю на стратегічному, тактичному, операційному рівнях під час пошуку необхідних рішень з управління конкурентними перевагами; підтримувати досягнуті конкурентні позиції не тільки під час кризи, а й перманентно забезпечувати цільовий рівень конкурентоспроможності.
Методика оцінювання якості торговельного обслуговування
2018-12-18
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оцінювання якості обслуговування споживачів на основі урахування відповідності фактичних характеристик обслуговування стандартам підприємства та очікуванням покупців. Використання запропонованої методики дає можливість створити передумови обґрунтування ефективних управлінський рішень щодо розвитку системи обслуговування споживачів на торговельному підприємстві. Харківський державний університет здійснює пошук партнерів.
Методичні рекомендації до самостійної роботи у середовищі еFront з дисциплін «Інформаційні системи та технології на підприємствах», «Інформаційні системи та технології в міжнародному бізнесі»
2018-12-17
Харківський державний університет харчування та торгівлі пропонує методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів у середовищі еFront під час вивчення дисциплін «Інформаційні системи та технології на підприємствах», «Інформаційні системи та технології в міжнародному бізнесі». Використання запропонованих рекомендацій дає можливість підвищити ефективність самостійної роботи студентів у процесі навчання.
Формування ефективної маркетингової стратегії торговельного підприємства
2018-12-17
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику формування ефективної маркетингової стратегії торговельного підприємства з урахуванням ціннісних пріоритетів його діяльності. Використання запропонованої методики дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень з питань маркетингової стратегії в умовах невизначеності з урахуванням особливостей роздрібної торгівлі. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Технологія оцінки ефективності структури капіталу підприємства ритейлу
2018-12-11
Вищий навчальний заклад м.Харкова пропонує технологію оцінки ефективності структури капіталу підприємства ритейлу будь-якої організаційно-правової форми, розміру, товарної спеціалізації. Технологія дозволяє провести багатокритеріальне оцінювання ефективності структури використованого капіталу з урахуванням галузевих особливостей розвитку підприємств ритейлу. Вищий заклад шукає покупців методики.
Методика оцінки інвестиційної діяльності підприємства харчової промисловості
2018-12-11
Вищий навчальний заклад м.Харкова пропонує методику оцінки інвестиційної діяльності підприємства харчової промисловості будь-якої організаційно-правової форми, розміру. Методика оцінки дозволяє провести поетапне оцінювання з урахуванням галузевих особливостей розвитку підприємств харчової промисловості на основі запропонованого методичного підходу до побудови інтегрального показника її ефективності та фактор-карти її інтерпретації. Вищий заклад шукає покупців технології.
Методика обґрунтування чисельності управлінського персоналу підприємств роздрібної торгі¬влі
2018-11-25
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику обґрунтування чисельності управлінського персоналу підприємств роздрібної торгівлі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам визначити оптимальну чисельність працівників управління підприємств галузі. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Методика оцінки ефективності управлінської інформації в підприємствах роздрібної торгівлі
2018-11-25
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки ефективності управлінської інформації підприємств роздрібної торгівлі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам оцінити ефективність управлінської інформації та визначити шляхи підвищення ефективності використання управлінської інформації в залежності від темпів зростання товарообігу та рівня витрат на формування управлінської інформації.
Методика формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі
2018-11-22
Заклад вищої освіти м. Харкова пропонує методику формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам сформувати актуальні конкурентні переваги, виявити проблемні місця та шляхи їх усунення. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Методика оцінки ефективності формування оборотних активів як індикатора конкурентних переваг підприємств ритейлу
2018-11-21
Заклад вищої освіти м. Харкова пропонує методику оцінки ефективності формування оборотних активів в підприємствах роздрібної торгівлі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить визначити позицію підприємства в конкурентній групі за показниками та критеріями ефективності формування оборотних активів, виявити проблемні місця, шляхи їх усунення та створення за рахунок цього конкурентних переваг. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Методика оцінки майбутньої ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі на основі прогнозування основних статей фінансової звітності
2018-11-21
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки майбутньої ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі на основі прогнозування основних статей фінансової звітності. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам комплексно оцінити якість рішень, що приймаються керівництвом підприємства, їх реакцію на зміну економічних умов, а також вивчити сприятливі й несприятливі обставини зовнішнього середовища.
Методика оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі за стейкхолдером «споживачі» на рівні можливостей управління
2017-12-27
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі за стейкхолдером «споживачі» на рівні операційного управління. Використання розробленого методичного інструментарію є основою для прийняття прогресивних бізнес-рішень щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності на операційному рівні з урахуванням специфіки роздрібної торгівлі. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Методика оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі за стейкхолдером «споживачі» на рівні процесів управління
2017-12-27
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі за стейкхолдером «споживачі» на рівні процесів управління. Використання розробленого методичного інструментарію є основою для прийняття прогресивних бізнес-рішень щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності на процесному рівні з урахуванням специфіки роздрібної торгівлі. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні
Методика оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі за стейкхолдером «споживачі» на рівні стратегії управління
2017-12-27
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі за стейкхолдером «споживачі» на рівні стратегії управління. Використання розробленого методичного інструментарію є основою для прийняття прогресивних бізнес-рішень щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності на стратегічному рівні з урахуванням специфіки роздрібної торгівлі. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Методика експрес-оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі
2017-12-26
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику експрес-оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі. Експрес-оцінка проводиться за даними бухгалтерської i статистичної звітності з метою оперативної, наочної i простої оцінки рівня ефективності підприємницької діяльності суб'єкта господарювання та відображає розвиток його ефективності в динаміці з урахуванням галузевої специфіки. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні
Графоаналітичний метод оцінки інтенсивності впливу зовнішніх чинників на підприємницьку діяльність в роздрібній торгівлі
2017-12-26
Внз в м. Харків пропонує графоаналітичний метод оцінки інтенсивності впливу зовнішніх чинників на підприємницьку діяльність в роздрібній торгівлі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам комплексно оцінити інтенсивність впливу обраних чинників зовнішнього середовища на ефективність підприємницької діяльності в торгівлі в динаміці, визначити проблеми та запропонувати заходи з подолання негативного впливу чинників.
Методика розробки факторної моделі розвитку споживчого ринку
2017-12-12
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику розробки факторної моделі розвитку споживчого ринку. Запропонована модель може бути корисною для фінансових аналітиків при дослідженні впливу факторів та розробки програми розвитку споживчого ринку як на регіональному, так і державному рівнях. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методичні рекомендації щодо вибору програмного комплексу для управління підприємством торгівлі
2017-12-03
Харківський державний університет харчування та торгівлі пропонує методичні рекомендації щодо вибору програмного комплексу для управління підприємством торгівлі. Використання запропонованих рекомендацій дає можливість підвищити ефективність управління торговельним підприємством, збільшити обсяг продажів та прибутковість. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методичних рекомендацій.
Методичні рекомендації щодо вибору стратегій зростання торговельних мереж з урахуванням ціннісних пріоритетів
2017-11-30
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методичні рекомендації з вибору стратегій зростання торговельних мереж з урахуванням ціннісних пріоритетів. Методичні рекомендації передбачають побудову матриці вибору базових стратегій зростання на основі вибору ціннісних пріоритетів діяльності торговельних процесі. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методичних рекомендацій.
Методико-організаційне забезпечення діагностики кризового стану підприємств роздрібної торгівлі
2017-11-29
Вищий навчальний заклад м.Харкова пропонує методико-організаційне забезпечення діагностики кризового стану підприємств роздрібної торгівлі будь-якої організаційно-правової форми, розміру, типу, спеціалізації, цінового сегменту. Методика дозволяє провести адекватне діагностування з урахуванням галузевих особливостей розвитку підприємств роздрібної торгівлі та стадіїїх життєвого циклу. Вищий заклад шукає покупців методичного забезпечення.
Методичні рекомендації з управління операційно-фінансовими ризиками підприємств торгівлі
2017-11-29
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методичні рекомендації з управління операційно-фінансовими ризиками підприємств торгівлі. Використання запропонованих рекомендацій дозволяє моделювати ситуації, що пов’язані з ризиком та здійснювати адекватні заходи для забезпечення прийнятного рівня ризику. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методичних рекомендацій.
Методика оцінки стану системи управління стійким розвитком підприємств торговельної сфери
2017-11-28
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує vетодику оцінки стану системи управління стійким розвитком підприємств торговельної сфери. Використання запропонованої методики дає можливість визначити класи стійкості за локальними складовими (економічною, соціальною та інноваційною) та на основі запропонованого інтегрального показника встановити рівень стійкості розвитку торговельних підприємств.
Методика визначення базової стратегії управління стійким розвитком роздрібного торговельного підприємства
2017-11-28
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику визначення базової стратегії управління стійким розвитком роздрібного торговельного підприємства. Використання запропонованої методики дає можливість вирішення завдань обґрунтування та вибору оптимальної стратегії з метою забезпечення довгострокового зростання підприємства.
Методика оцінки ефективності асортиментної політики підприємства торгівлі за критерієм споживчої цінності
2017-11-28
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки ефективності асортиментної політики підприємства торгівлі за критерієм споживчої цінності. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам комплексно оцінити ефективність асортиментної політики підприємства торгівлі з урахуванням специфіки певних товарів та уподобань споживачів, визначити проблеми та шляхи їх усунення. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Методика прогнозу платоспроможності торговельного підприємства на основі прогнозу джерел фінансування товарних запасів
2017-11-28
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику прогнозу платоспроможності торговельного підприємства на основі прогнозу джерел фінансування товарних запасів. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить підприємцям оцінити рівень майбутньої платоспроможності підприємства в короткостроковій перспективі. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Методика комплексного оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємств торгівлі
2017-11-26
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оцінки фінансово-економічної безпеки торговельного підприємства з урахуванням інтересів ключових стейкхолдерів. Використання запропонованої методики дає можливість менеджменту оперативно приймати рішення щодо управління діяльністю підприємства з метою досягнення стратегічних цілей, на основі реалізації комплексу заходів безпеки. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методика комплексної оцінки ефективності стратегії адаптації підприємства
2017-11-25
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику комплексної оцінки ефективності стратегії адаптації підприємства, яка базується на оцінці змін позиції підприємства у зовнішньому середовищі, внутрішнього потенціалу та показників ефективності господарсько-фінансової діяльності. Використання запропонованої методики надає можливість приймати обґрунтовані рішення щодо впровадження певної стратегії на підприємстві. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методика формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами
2017-11-24
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику формування цінової політики підприємств з урахуванням особливостей роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Використання запропонованої методики дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень з питань ціноутворення з урахуванням особливостей роздрібної торгівлі. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Дієтичне харчування
2016-12-07
Фахівці ХДУХТ (м. Харків) пропонують підручник для навчання студентів вищих навчальних закладів з курсу «Дієтичне харчування», який є основою спеціальної підготовки фахівців інженерного профілю. Автори шукають партнерів (освітня установа, видавництво) для розповсюдження підручника викладачам, аспірантам і студентам.
Фізіолого-гігієнічні аспекти оцінки якості продуктів
2016-12-07
Фахівці ХДУХТ (м. Харків) пропонують підручник для навчання студентів вищих навчальних закладів з курсу «Фізіолого-гігієнічні аспекти оцінки якості продуктів», який призначений для студентів торговельних та економічних вузів, що вивчають фізіологію харчування, нутриціологію, гігієну і санітарію, а також для студентів санітарно-гігієнічних факультетів медичних університетів, робітників, що працюють у сфері харчування населення.
Основи фізіології та гігієни харчування
2016-12-07
Фахівці ХДУХТ (м. Харків) пропонують підручник для навчання студентів вищих навчальних закладів з курсу «Основи фізіології та гігієни харчування», який є основою спеціальної підготовки фахівців інженерного профілю. Автори шукають партнерів (освітня установа, видавництво) для розповсюдження підручника викладачам, аспірантам і студентам.
Наукові основи використання сухих сумішей кріопротектоної дії (монографія)
2016-12-05
Фахівці ХДУХТ пропонують монографію, в якій узагальнено результати багаторічних досліджень щодо наукового обґрунтування та розробки сухих сумішей кріопротекторної дії та їх використання у технологіях напівфабрикатів м’ясних заморожених. Автори шукають партнерів (освітня установа, видавництво) для розповсюдження видання викладачам, аспірантам і студентам, інвесторів (підприємства з виробництва напівфабрикатів, заготівельні і переробні підприємства) для впровадження розробок у виробництво
Методика інтегральної оцінки рівня платоспроможності та ліквідності підприємств роздрібної торгівлі
2016-12-04
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків пропонує методику інтегральної оцінки рівня платоспроможності та ліквідності підприємств роздрібної торгівлі. Використання методики дозволяє дозволяє визначити проблеми у формуванні параметрів ліквідності та платоспроможності й обґрунтовувати управлінські рішення щодо досягнення необхідного їх рівня. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики
Методика оцінки ефективності цінової політики підприємств роздрібної торгівлі
2016-12-04
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки ефективності цінової політики підприємств роздрібної торгівлі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам оптимізувати цінову політику торговельного підприємства за критерієм ефективності та вимогами ринкового середовища. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Методика оцінки структури інвестиційного капіталу підприємства торгівлі за критерієм мінімізації середньозваженої вартості капіталу
2016-11-30
Вищий навчальний заклад м.Харкова пропонує методику оцінки структури інвестиційного капіталу підприємства торгівлі будь-якої організаційно-правової форми, розміру, товарної спеціалізації. Методика дозволяє провести оцінювання структури інвестиційного капіталу за критерієм мінімізації середньозваженої вартості капіталу з урахуванням галузевих особливостей розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Вищий заклад шукає покупців методики.
Методика оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства
2016-11-30
Вищий навчальний заклад м.Харкова пропонує методику оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства будь-якої організаційно-правової форми, розміру, типу, спеціалізації, цінового сегменту. Методика дозволяє провести адекватне оцінювання попиту з урахуванням особливостей розвитку автономно діючих підприємств ресторанного господарства. Вищий заклад шукає покупців технології.
Методика оцінки сприятливості зовнішнього середовища розвитку інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі
2016-11-23
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки сприятливості зовнішнього середовища розвитку інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим виявити найбільш сприятливі чинники зовнішнього середовища для розвитку інвестиційного потенціалу підприємства. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Методика оцінки рівня розвитку внутрішнього інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі
2016-11-23
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки рівня розвитку внутрішнього інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим визначити рівень інвестиційної потужності підприємства роздрібної торгівлі. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Методика оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі
2016-11-23
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгі¬влі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам комплексно оцінити ефективність підприємницької діяльності в торгівлі на конкретний період часу та/або в динаміці, визначити проблеми та шляхи їх усунення. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Методика створення механізму фінансової підтримки розвитку малого підприємництва в роздрібній торгівлі
2016-11-16
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику створення механізму фінансової підтримки розвитку малого підприємництва в роздрібній торгівлі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам сформувати дієвий механізм фінансової підтримки малого підприємництва в роздрібній торгівлі в сучасних умовах розвитку національної економіки. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Методика оцінки кількісного впливу невизначеності на результати діяльності підприємства торгівлі
2016-11-14
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки кількісного впливу невизначеності на результати діяльності підприємства торгівлі в умовах конкурентного середовища. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам визначити кількісний вплив невизначеності зовнішнього середовища на рівень конкурентостійкості підприємства торгівлі та визначити шляхи його зниження. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Методика оцінки конкурентостійкості підприємства роздрібної торгівлі в межах конкурентної групи
2016-11-14
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки конкурентостійкості підприємства роздрібної торгівлі в межах конкурентної групи. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам встановити наявність/відсутність конкурентостійкості підприємства торгівлі в межах конкурентної групи та визначити шляхи й розробити заходи щодо її забезпечення та/або підвищення. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Методика оцінки конкурентостійкості підприємства роздрібної торгівлі
2016-11-14
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки конкурентостійкості підприємства роздрібної торгівлі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам визначити наявність/ рівень конкурентостійкості підприємства торгівлі та сформувати ефективні рішення щодо управління її складовими в умовах невизначеності. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Методика оцінки перспектив розвитку підприємств ресторанного господарства
2016-11-09
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки перспектив розвитку підприємств ресторанного господарства. Використання методики дозволяє розробити та впровадити управлінські рішення щодо визначення можливих напрямів розвитку підприємства ресторанного господарства в межах конкурентної групи. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методика удосконалення асортиментної структури підприємства ресторанного господарства
2016-11-09
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику удосконалення асортиментної структури підприємства ресторанного господарства. Використання методики дозволяє приймати зважені управлінські рішення щодо удосконалення асортиментної структури підприємства, що сприятиме формуванню асортиментної політики відповідно до існуючого споживчого попиту, зростанню обсягів реалізації продукції та прибутку підприємств ресторанного господарства.
Методика формування цінової політики підприємств торгівлі
2016-11-09
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків пропонує методику формування цінової політики підприємств торгівлі. Використання методики дозволяє забезпечити розробку й прийняття узгоджених за цілями рішень у сфері ціноутворення на продовольчі товари, які реалізуються підприємством торгівлі. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методика оцінки цінової політики підприємств торгівлі
2016-11-09
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки цінової політики підприємств торгівлі. Використання методики дозволяє визначити рівень ефективності, виявити «вузькі місця» і вжити обґрунтовані заходи щодо коректування цінової політики. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методика оцінювання структури капіталу торговельного підприємства за критерієм мінімізації фінансових ризиків
2016-11-02
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оцінювання структури капіталу торговельного підприємства за критерієм мінімізації фінансових ризиків. Використання запропонованої методики дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень щодо функціонування та розвитку торговельного підприємства з урахуванням складу та джерел формування капіталу. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
РОЗРОБКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ ТА СТАНДАРТІВ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
2016-10-31
Розроблено методику, проекти стандартів для створення регіональних торгових марок. Враховано досвід ЄС та імплементації директив ЄС.
ПЕРЕРОБКА ОПАЛОГО ЛИСТЯ НА БІОГУМУС В МІСТАХ
2016-10-31
Досягнення проекту полягають у найбільш економічно ефективній та соціально й екологічно доцільній утилізації опалого листя у містах: зменшення об’ємів вивезення відходів на полігони; санітарна безпека населення у місті; сталий розвиток міста через стимулювання переробки опалого листя на біогумус; отримання екологічно безпечної продукції - біогумусу, що є сировиною для удобрення газонів, клумб, підживлення та посадки дерев у місті та ін.
МЕТОДИКА ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ТЕРИТОРІЙ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ, КАР’ЄРІВ ТА ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ВНАСЛІДОК НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ
2016-10-31
Методика враховує ринкові перетворення в економіці, збиткі для держави щодо природокористування всіх видів, оцінку вартості природних ресурсів, рекультивації порушених земель внаслідок видобутку бурштину. Методика системно реалізує потреби держави і бізнесу щодо ринку земель сільськогосподарського призначення на перспективу, соціо-еколого-економічне оцінювання вартості збитків та можливих прибутків за різних варіантів природокористування.
Методика формування інформаційно-освітнього середовища навчального закладу
2016-10-30
Харківський державний університет харчування та торгівлі пропонує методику формування інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. Використання запропонованої методики дає можливість оптимально сформувати та ефективно використати інформаційно-освітнє середовище, реалізувати увесь його потенціал для підвищення якості навчання. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методика оцінювання динамічних здатностей підприємств роздрібної торгівлі
2016-10-28
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оцінювання динамічних здатностей підприємств роздрібної торгівлі. Використання запропонованої методики дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень щодо формування адаптаційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі з урахуванням рівня розвитку його здатностей. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики
Методика оцінки рівня розвитку компетенцій персоналу під час реалізації цільових орієнтирів підприємства
2016-10-20
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оцінки рівня розвитку компетенцій персоналу під час реалізації цільових орієнтирів підприємства. Використання запропонованої методики дає можливість всім зацікавленим сторонам аналізувати та оцінювати рівень розвитку компетенцій персоналу під час реалізації цільових орієнтирів підприємства та протистояння ризику. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методика оцінки ризикозахищеності стратегії стійкого розвитку господарюючих суб’єктів торговельної галузі
2016-10-20
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оцінки ризикозахищеності стратегії стійкого розвитку господарюючих суб’єктів торговельної галузі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам аналізувати та оцінювати ризикозахищеность стратегії стійкого розвитку торговельного підприємства. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методика оптимізації структури оборотних активів підприємства
2016-10-16
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оптимізації обсягу та структури поточних активів підприємства торгівлі на основі критерію забезпечення платоспроможності. Використання запропонованої методики дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень з питань управління оборотними активами з урахуванням особливостей торгівлі. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методика графоаналітичного моделювання профілю реалізації ресурсного потенціалу підприємств торгівлі
2016-10-15
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику графоаналітичного моделювання профілю реалізації ресурсного потенціалу підприємств торгівлі. Використання запропонованої методики дає можливість визначити проблемі зони діяльності торговельного підприємства та граничні значення важливих індикаторів його розвитку. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства торгівлі
2016-10-12
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства торгівлі на основі методів комплексного багатовимірного аналізу та концепції збалансованої системи показників. Використання запропонованої методики дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень з питань інвестування з урахуванням особливостей роздрібної торгівлі. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методика визначення типу політики фінансування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі
2016-10-11
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику визначення типу політики фінансування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі. Використання запропонованої методики надає можливість приймати обґрунтовані рішення з визначення типу політики фінансування оборотних активів та оптимізації структури оборотного капіталу, що дозволяє в цілому підвищувати ефективність управління оборотними активами. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методика системно-матричного діагностичного аналізу впливу факторів зовнішнього середовища на формування стратегічних цілей підприємств торгівлі
2016-08-11
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику системно-матричного діагностичного аналізу впливу факторів зовнішнього середовища на формування стратегічних цілей підприємств. Використання методики дозволяє розподілити повноваження ефективних дій, виявити невідповідності, визначити стратегію згладжування негативного впливу факторів зовнішнього середовища на внутрішні процеси підприємств з метою максимізації прибутку. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики
Методика комплексної оцінки кадрового потенціалу підприємства
2016-08-11
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику комплексної оцінки кадрового потенціалу підприємства на основі застосування бального методу. Використання запропонованої методики дає можливість забезпечити підвищення обґрунтованості управлінських рішень, оскільки дозволяє не лише оцінити загальний рівень кадрового потенціалу підприємства, а й визначити проблемі зони в управлінні його кадровим потенціалом. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методика діагностики кризового стану підприємства
2015-12-31
Вищий навчальний заклад м.Харкова пропонує технологію діагностики кризового стану підприємства роздрібної торгівлі будь-якої організаційно-правової форми, розміру, товарної спеціалізації. Технологія дозволяє провести адекватне діагностування з урахуванням галузевих особливостей розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Вищий заклад шукає покупців технології.
Навчальний посібник «Основи органічної хімії. Теорія і практикум»
2015-12-01
Фахівці ХДУХТ (м. Харків) пропонують навчальний посібник для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з органічної хімії, яка є основою фундаментальної, загально-професійної, спеціальної підготовки фахівців інженерного профілю. Автори шукають партнерів (освітня установа, видавництво) для розповсюдження навчального посібника викладачам, аспірантам і студентам, інвесторів (типографії) для видавництва
Монографія «Теорія та практика використання емульгаторів ацилгліцеринної природи у технологіях м’ясних виробів»
2015-12-01
Фахівці ХДУХТ (м. Харків) пропонують монографію, в якій узагальнено результати багаторічних досліджень з теоретичного та практичного обґрунтування технологій м’ясних січених виробів стабільної якості з емульгаторами ацилгліцеринної природи. Автори шукають партнерів (освітня установа, видавництво) для розповсюдження видання викладачам, аспірантам і студентам, інвесторів (підприємства з виробництва напівфабрикатів, заготівельні і переробні підприємства) для впровадження розробок у виробництво
Дослідження архітектурної спадщини дерев'яного храмобудування Волині ХІХ-ХХ ст.
2015-12-01
Науково-дослідна робота спрямована на виявлення, оцінювання, аналіз та синтез стилістичних ознак храмобудування в період перебування волинських земель у складі Російської імперії, а також суспільно-історичних подій, що спричинили появу подібної архітектури на теренах сучасної Правобережної України.
Теоретичні засади кліматологічно оптимальної стратегії управління водогосподарсько-меліоративними об’єктами як складними природно-техногенними системами
2015-11-30
Проект присвячено розробці наукових принципів, методів і моделей реалізації кліматологічно оптимальної стратегії управління водогосподарсько-меліоративними об’єктами залежно від визначальних погодно-кліматичних факторів для підвищення загальної екологічної та економічної ефективності цих об’єктів з використанням сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій.
Теоретичні засади довготермінового прогнозу метеорологічних режимів при управлінні складними природно-технічними комплексами в умовах змін клімату
2015-11-23
Отримані результати дають змогу створювати та реалізовувати на практиці кліматологічно-оптимальний принцип прийняття адаптаційних рішень при управлінні водогосподарсько-меліоративними та іншими складними природно-технічними системами і комплексами в умовах змін клімату.
Методика визначення типу політики управління маркетинговим потенціалом суб’єкта підприємницької діяльності у сфері торгівлі
2015-11-12
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м.Харків (Україна) пропонує методику визначення типу політики управління маркетинговим потенціалом суб’єкта підприємницької діяльності у сфері торгівлі. Використання запропонованої методики дає можливість визначити рівень реалізації кожної складової маркетингового потенціалу, оцінити стан системи управління та визначити тип політики управління маркетинговим потенціалом підприємства торгівлі. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики
Методика розробки стратегії формування ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі
2015-11-11
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику розробки стратегії формування ресурсного потенціалу торговельного підприємства з урахуванням ціннісних пріоритетів його діяльності. Використання запропонованої методики дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень з питань формування ресурсного потенціалу в умовах невизначеності з урахуванням особливостей роздрібної торгівлі. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методика формування фінансової стратегії підприємств роздрібної торгівлі
2015-11-10
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику формування фінансової стратегії підприємств роздрібної торгівлі. Використання запропонованої методики дає можливість забезпечити узгодженість фінансової стратегії із станом зовнішнього фінансового середовища, перспективами нарощення фінансового потенціалу та стадією життєвого циклу підприємства. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Методика оцінки фінансового потенціалу підприємств роздрібної торгівлі
2015-11-10
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оцінки фінансового потенціалу підприємств роздрібної торгівлі та визначення їх стратегічної позиції. Використання запропонованої методики дає можливість отримати узагальнюючу характеристику наявних можливостей фінансового забезпечення та здійснити вибір ґрунтовної стратегічної фінансової позиції як підґрунтя розробки довгострокових фінансових цілей підприємства. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Науково-методичне забезпечення викладання англійської мови та перекладу у вищих навчальних закладах
2015-10-06
Вищий учбовий заклад здійснює пошук партнерів для розповсюдження та широкого впровадження, в процес викладання англійської мови у вищих учбових закладах та мовних центрах, власних методичних напрацювань.
Аналітико-чисельні методи вирішення задач механіки неоднорідних конструкцій на базі сучасних комп'ютерних технологій та візуалізація процесів
2015-10-01
Вищий учбовий заклад здійснює пошук партнерів для проведення наукового дослідження та подальшого впровадження – способу, який дозволяє отримати наближений аналітичний розв’язок задач нелінійного характеру.
Оцінювання та розподіл ризику інвестиційного проекту між його учасниками
2015-03-23
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує методику оцінки імовірних втрат у вартісних вимірниках від реалізації інвестиційних проектів у будівництво (реконструкцію) об’єктів основних засобів та економічне обґрунтування його розподілу між учасниками інвестиційного проекту. Запропонована методика спирається на використання економіко-математичної моделі оцінювання очікуваних грошових потоків від проекту.
Програмний комплекс обробки матеріалів обстеження пасажиропотоків на всіх видах транспорту загального користування
2015-03-12
Навчальний технічний заклад, м. Київ, пропонує проведення комплексного обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського та приміського сполучення з застосуванням програмного комплексу. Партнерами університету можуть бути транспорті управління органів місцевого самоврядування.
Технологія розробки стандартів повсякденного обслуговування в закладах ресторанного господарства
2014-11-26
Університет (м.Харків), що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував основні положення із розробки стандартів повсякденного обслуговування в закладах ресторанного господарства, що дозволить підприємствам забезпечити контроль за процесом повсякденного обслуговування споживачів, досягти високої якості послуг та забезпечити економічний успіх закладу. Організація шукає партнерів для реалізації спільних комерційних, консалтингових та тренінгових проектів.
Технологія оцінки інвестиційної привабливості підприємства
2014-11-11
Вищий навчальний заклад м.Харкова пропонує технологію оцінки інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі будь-якої організаційно-правової форми, розміру, товарної спеціалізації. Технологія оцінки дозволяє провести адекватне оцінювання з урахуванням галузевих особливостей розвитку підприємств роздрібної торгівлі та стадії їх життєвого циклу. Вищий заклад шукає покупців технології.
Маркетингове обґрунтування розробки зовнішнього дизайну упаковки продуктів швидкого приготування
2013-12-26
Вищий навчальний заклад в м. Харкові, що спеціалізується в проведенні маркетингових досліджень пропонує обгрунтування необхідності створення зовнішнього дизайну для упаковки продуктів швидкого приготування. Запропоновані рекомендаціїї дозволять підвищити конкурентоспроможність товарів на ринку швидкого харчування. Автори шукають інвесторів і партнерів для впровадження рекомендацій в діяльність підприємств сфери торгівлі та послуг. співпраці в сфері проведення маркетингових досліджень.
Технологія розробки стандартів послуг в закладах ресторанного господарства
2013-12-24
Університет (м.Харків), що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував основні положення із розробки стандартів послуг в закладах ресторанного господарства, що дозволить закладам ресторанного господарства досягти високої якості послуг та забезпечити економічний успіх в сфері гостинності. Організація шукає партнерів для реалізації спільних комерційних, консалтингових та тренінгових проектів.
Технологія формування економічно обгрунтованої цінової політики підприємств торгівлі продовольчими товарами
2013-12-24
Вищий навчальний заклад в м. Харкові, що спеціалізується на дослідженнях та вирішенні проблем розвитку споживчого ринку, пропонує технологію формування економічно обґрунтованої цінової політики підприємств торгівлі продовольчими товарами, що може застосовуватися підприємствами сфери роздрібної торгівлі в умовах невизначеності. Організація шукає партнерів для реалізації спільних комерційних, консалтингових та тренінгових проектів.
«Автоматизований контрольний пункт нового покоління «АКП-07»
2013-05-18
Автоматизований контрольний пункт «АКП-07» призначений для контролю проходу пасажирів на станції метрополітену, автоматизованого прийому оплати за проїзд, а також текстового і мовного інформування пасажирів. «АКП-07» поєднує в собі кращі конструктивні рішення розроблених раніше моделей і володіє новими можливостями. Він може працювати як в режимі нормально закритого, так і нормально відкритого проходу.
Технологія розрахунку енергетичної ефективності санації будівель
2013-01-08
Національний університет (Україна) розробів технологію розрахунку енергетичної ефективності санації будівель. Технологія передбачає виконання енергетичного аудиту на об’єктах житлового фонду шляхом виготовлення енергетичних паспортів і паспортів будівель, що є вихідними даними для розробки проекту санації будівель на основі сучасних європейських технологій. Університет шукає партнерів серед комунальних і державних підприємств, ОСББ, житлових кооперативів для впровадження розробки.
Технологія обліку та управління земельними ресурсами регіону.
2012-04-03
Національний університет (Україна) розробив технологію обліку та управління земельними ресурсами регіону, яка впроваджена в області. Створено технологію обліку та управління земельними ресурсами, яка враховує всі параметри ділянки, починаючи від координат, оцінки якості угідь до встановлення правомірності володіння/користування і руху цих прав. Передбачений широкий вибір форм облікової та аналітичної звітності, експорт-імпорт інформації до інших систем.
Методика оцінки соціального розвитку трудового колективу будівельного підприємства
2012-03-15
Вищий навчальний заклад Донецької області пропонує методику оцінки соціального розвитку трудового колективу будівельного підприємства.
Методика передбачає оцінку соціального розвитку трудового колективу будівельних підприємств на основі формування інтегрального показника, результати використання якого сприятимуть підвищенню продуктивності праці працівників будівельних підприємств.
Заявник шукає будівельні підприємства, зацікавлені в оцінці соціального розвитку трудового колективу.
Програмний комплекс з оптимізації виробничо-технологічних процесів виготовлення конкурентноздатної радіоелектронної апаратури
2012-02-22
Науковці університету Львова розробили програмний комплекс оптимізації параметрів технологічних процесів проектування та виготовлення електронних пристроїв з високими техніко-економічними показниками.

Необхідні інвестори та партнери, які займаються виробництвом радіоелектронних апаратів та їх компонентів і/або зацікавлені у оптимізації роботи технологічних ліній.
Програмне забезпечення структур систем управління біотехнологічними комплексами в класі організаційно-технологічних систем
2012-02-08
Університет в м.Києві пропонує інформаційне, програмне , технічне забезпечення систем уравління біотехнологічними комплексами. Задачі управління вирішуються на основі формалізованих та якісних моделей обєктів управління та забезпечуються застосуванням - Computer Integrated Manufacturing та Manufacturing Execution System, що відповідає світовому науково-технічному рівню. Автори шукають партнерів для співпраці з метою реалізації розробки.
Програмно-апаратний комплекс віддаленого моніторингу і контролю параметрів середовища, та електрообладнання жилих, та виробничих приміщень.
2011-10-17
Спеціалістами Черкаської обласної громадської організації розроблено програмно-апаратний комплекс для віддаленого моніторингу і контролю параметрів середовища, та електричного обладнання в жилих, та виробничих приміщеннях. Комплекс дозволяє здійснювати автоматизований активний контроль параметрів середовища (температура, вологість, освітленість тощо), стан електрообладнання на віддалі, за допомогою персонального комп’ютера, мобільного телефону використовуючи бездротові засоби зв’язку.
Методика управління підприємницькими ризиками
2011-07-05
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропанує методика управління підприємницькими ризиками. Автори шукають партнерів для впровадження технології.
Інтернет-платформа з сервісами прямого (без посередників) і моментального кредитування приватних осіб
2011-06-22
Київська компанія, що спеціалізується на розробці сервісів електронних платіжних систем, має діючий сервіс кредитування приватних осіб, що пройшов тестові випробування протягом декількох місяців. Інтернет-платформа має інтегрований додаток в найбільшу соціальну мережу і підключену систему електронних платежів, схвалену Національним банком України. Для виведення сервісу на ринок компанія планує залучити інвестиції і пропонує частку в проекті.
Методика оцінки інтелектуального потенціалу регіону
2011-05-25
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує методику оцінки інтелектуального потенціалу регіону. Методика побудована з урахуванням кількісних та якісних факторів. Автори шукає замовників – представників місцевих та регіональних органів влади, зацікавлених в проведенні діагностики та моніторингу інтелектуального потенціалу регіонів.
Методика оцінки ефективності інвестицій у житлово-комунальному господарстві
2011-05-25
Вищий навчальний заклад з Донецької області пропонує методику оцінки ефективності інвестицій в житлово-комунальне господарство. Методика дозволяє визначити ефективність реалізації інвестиційних проектів з урахуванням інтересів підприємства-реципієнта, інвестора та територіальної громади. Автори методики пропонують керівникам комунальних підприємств та місцевим органам влади надати послуги в оцінці ефективності інвестицій в об’єкти житлово-комунального господарства.
Технологія формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства
2011-05-17
Вищий навчальний заклад в м. Києві пропонує технологію формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства. У запропонованій технології структурується маркетингова діяльність на стратегічному та тактичному рівнях, впроваджуються системні маркетингові інструменти для досягнення ринкових цілей та підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства.
Організація шукає партнерів для реалізації спільних комерційних консалтингових та тренінгових проектів.
Технологія маркетингового дослідження споживчих мотивацій та ринкової поведінки на українському ринку високотехнологічних продуктів
2011-05-17
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує методику проведення маркетингового дослідження мотивацій та ринкової поведінки споживачів на ринках високотехнологічних продуктів. Використання технології дає змогу отримати первинну інформацію на основі якої розробляються ринкові стратегії компанії, що сприяють підвищенню її конкурентоспроможності та збільшенню ринкової частки. Автори шукають партнерів для надання маркетингових та консалтингових послуг.
Технологія аналізу, оцінки та моделювання банківських ризиків
2011-05-17
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропанує скорингову технологію для аналізу, оцінки та моделювання ризику кредитування фізичних осіб. Розроблена технологія має переваги через адаптованість до специфічних особливостей українського ринку роздрібного кредитування та простоті використання. Автори шукають партнерів для впровадження скорингових технологій у конкретних фінансових установах.
Створення комплексу прогнозування макроекономічних показників України в умовах економічної кризи
2011-05-17
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує розробку технології комп’ютерного прогнозування параметрів роботи підприємств в залежності від макроекономічних факторів. Розроблений програмно-технічний комплекс прогнозування має переваги у простоті використання, безпроблемному встановленні на більшості комп’ютерів, легкій адаптації до конкретних потреб підприємства. Автори шукають партнерів виготовлення та встановлення комплексів на конкретні підприємства.
Програмне середовище для моделювання роботи мережі стільникового зв’язку
2011-04-08
Український університет розробив програмне середовище яке дозволяє моделювати мережу стільникового зв’язку на базі технології та отримувати графічні залежності рівнів сигналів від базових станцій на вході приймача мобільного терміналу від часу,. Шукаємо партнера для розширення функціональності продукту, передача у використання.
Портативний акустичний рівнемір для артезіанських свердловин «Аква – 01»
2011-04-06
Провідний Український університет розробив портативний акустичний рівнемір для артезіанських свердловин «Аква-01», який може використовуватись для контролю запасів підземної води на комунальних та геологічних підприємствах, в харчовій промисловості, зокрема на горілчаних, пивзаводах, заводах які виготовляють ліки, хлібопекарнях та інші.
Потрібно виготовлення та впровадження «Аква-01».
Технологія створення нейроконтролера
2011-03-31
Український університет розробив контролер для побудови нейромережевих адаптивних систем управління складними багатомірними, динамічними об’єктами, що функціонують в умовах структурної, параметричної та інформаційної невизначеності. Шукаємо інвестора і партнера для виробництва и впровадження контролера.
Система управління Інформаційно-Телекомунікаційною інфраструктурою
2011-03-29
Український Університет пропонує систему управління ІТ-інфраструктурою Smart Base ITC Control призначену для моніторингу та аналізу функціонування програмно-технічних засобів функціональних та технологічних підсистем, організаційного та програмно-технічного управління функціонуванням функціональних та технологічних підсистем. Перевагою системи є гнучкі механізми моніторингу та управління об’єктами ІТС,розширюваний функціонал. Шукаємо інвесторів, партнерів для реалізації програмного забезпечення
Програмний продукт для моделювання ціноутворення на електроенергію теплової електростанції
2011-03-28
Український Університет розробив програмний продукт для моделювання ціноутворення на електроенергію теплової електростанції (ТЕС), який може використовуватися керівництвом генкомпаній теплової електростанції (ГК ТЕС) для отримання оптимальних виплат за електроенергію, відпущену на оптовий ринок. Для співпраці шукаємо інвесторів і партнерів для організації спільного виробництва та впровадження.
Комп’ютерна програма «Система електронного документообігу»
2011-03-04
Науково-дослідний інститут пропонує комп’ютерну програму «Система електронного документообігу». Система електронного документообігу призначена для автоматизації службово-розпорядчої, контрольно-виконавчої та діловодної діяльності відповідно до чинних нормативних документів з питань діловодної діяльності. Здатністю до швидкої адаптації та вартісними показниками. Організація шукає потенційних користувачів.
Спосіб подачі інформації у випускних фотокнигах фотополіграфічним та електронним методом
2010-08-06
Розроблено варіант фотокниги, яка складається з кількох розділів і, окрім фото учнів, містить інформацію про важливі моменти із життя школи, країни та світу. Масштаб фотокниги дозволяє також поміщати в додатках рекламні матеріали. Розробник шукає партнерів для укладання ліцензійної угоди та комерційної кооперації.
Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.